អង្ករក្រអូប (សែនក្រអូប)

អង្ករក្រអូបកម្ពុជា ឬសែនក្រអូប​ គឺជាប្រភេទអង្ករដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ សាច់គ្រាប់វែងនិងតូចឆ្មារ ធ្វើឲ្យអង្ករសែន ក្រអូបមានភាពទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងចានរបស់អ្នកទទួលទាន។ ក្លិនក្រអូបពីធម្មជាតិ និងសាច់អង្ករទន់ធ្វើឲ្យអង្ករសែនក្រអូបមានភាពកាន់តែល្បីល្បាញខ្លាំងឡើងសម្រាប់អ្នកទទួលទាន អង្ករ នេះជាពិសេសក្នុងចំណោមសហគមន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ី។ បើតាមការនិយាយតៗគ្នាទូទាំងពិភពលោកនេះ ថា សែនក្រ​អូបអាចយកធ្វើបាយឆាបានល្អបំផុត។

Specification
Inquiry Now