អំពី​យើង

អំពីក្រុមហ៊ុន City Rice

City Rice​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង​ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានទទួលការកិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០​ ដែលធ្វើអោយយើងក្លាយជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានជំហរយូរជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ក្រុមហ៊ុន City Rice បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដំបូងទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជា ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ រុស្សី សាធារណៈរដ្ឋឆេក នូវែលសេឡង់ ម៉ាលេស៊ី ចិន និង​ ថៃ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងកសិករជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាននូវបរិមាណអង្ករជាច្រើនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោក។ យើងមានការត្រួតពិតនិត្យពេញលេញទៅផលិតផលរបស់យើងតាំងពីស្រូវសើមរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ដែលមានការកិ នកំរិតល្អបំផុត។ យើងធានាចំពោះគុណភាពផលិតផលរបស់យើង និងធានានូវសំណង ប្រសិនបើមិនសមស្របតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។City Rice​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង​ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានទទួលការកិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០​ ដែលធ្វើអោយយើងក្លាយជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានជំហរយូរជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ក្រុមហ៊ុន City Rice បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដំបូងទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជា ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ រុស្សី សាធារណៈរដ្ឋឆេក នូវែលសេឡង់ ម៉ាលេស៊ី ចិន និង​ ថៃ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងកសិករជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាននូវបរិមាណអង្ករជាច្រើនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោក។ យើងមានការត្រួតពិតនិត្យពេញលេញទៅផលិតផលរបស់យើងតាំងពីស្រូវសើមរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ដែលមានការកិ នកំរិតល្អបំផុត។ យើងធានាចំពោះគុណភាពផលិតផលរបស់យើង និងធានានូវសំណង ប្រសិនបើមិនសមស្របតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។City Rice​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង​ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានទទួលការកិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០​ ដែលធ្វើអោយយើងក្លាយជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានជំហរយូរជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ក្រុមហ៊ុន City Rice បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដំបូងទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជា ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ រុស្សី សាធារណៈរដ្ឋឆេក នូវែលសេឡង់ ម៉ាលេស៊ី ចិន និង​ ថៃ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងកសិករជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាននូវបរិមាណអង្ករជាច្រើនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោក។ យើងមានការត្រួតពិតនិត្យពេញលេញទៅផលិតផលរបស់យើងតាំងពីស្រូវសើមរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ដែលមានការកិ នកំរិតល្អបំផុត។ យើងធានាចំពោះគុណភាពផលិតផលរបស់យើង និងធានានូវសំណង ប្រសិនបើមិនសមស្របតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។City Rice​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង​ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានទទួលការកិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០​ ដែលធ្វើអោយយើងក្លាយជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានជំហរយូរជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ក្រុមហ៊ុន City Rice បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដំបូងទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជា ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ រុស្សី សាធារណៈរដ្ឋឆេក នូវែលសេឡង់ ម៉ាលេស៊ី ចិន និង​ ថៃ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងកសិករជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាននូវបរិមាណអង្ករជាច្រើនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោក។ យើងមានការត្រួតពិតនិត្យពេញលេញទៅផលិតផលរបស់យើងតាំងពីស្រូវសើមរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ដែលមានការកិ នកំរិតល្អបំផុត។ យើងធានាចំពោះគុណភាពផលិតផលរបស់យើង និងធានានូវសំណង ប្រសិនបើមិនសមស្របតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។

អំពីបេសកកម្ម

ក្រុមហ៊ុន City Rice មានបំណងក្លាយខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អង្ករកម្ពុជាដែលមាន គុណ ភាពល្អបំផុត ទៅ ក្នុងទីផ្សារសាកលលោក។ យើងនឹងសម្រេចគោលដៅនេះតាមរយៈការផ្តល់ជូនទៅ អតិ ថិជន និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង ទាំងអស់នូវភាពស្មោះត្រង់ ភាពជឿជាក់ តម្លាភាព និងការលូតលាស់ ប្រកបដោយចេរភាពរយៈពេលវែង។ សូមកុំគ្រាន់តែទិញពីពួកយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សូមធ្វើជាដៃគូរយៈពេលវែងរបស់យើង ដែលនៅពេល នោះយើង ប្រាកដជាមានភាពរីករាយនិងអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នា។ក្រុមហ៊ុន City Rice មានបំណងក្លាយខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អង្ករកម្ពុជាដែលមាន គុណ ភាពល្អបំផុត ទៅ ក្នុងទីផ្សារសាកលលោក។ យើងនឹងសម្រេចគោលដៅនេះតាមរយៈការផ្តល់ជូនទៅ អតិ ថិជន និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង ទាំងអស់នូវភាពស្មោះត្រង់ ភាពជឿជាក់ តម្លាភាព និងការលូតលាស់ ប្រកបដោយចេរភាពរយៈពេលវែង។ សូមកុំគ្រាន់តែទិញពីពួកយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សូមធ្វើជាដៃគូរយៈពេលវែងរបស់យើង ដែលនៅពេល នោះយើង ប្រាកដជាមានភាពរីករាយនិងអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នា។ក្រុមហ៊ុន City Rice មានបំណងក្លាយខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អង្ករកម្ពុជាដែលមាន គុណ ភាពល្អបំផុត ទៅ ក្នុងទីផ្សារសាកលលោក។ យើងនឹងសម្រេចគោលដៅនេះតាមរយៈការផ្តល់ជូនទៅ អតិ ថិជន និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង ទាំងអស់នូវភាពស្មោះត្រង់ ភាពជឿជាក់ តម្លាភាព និងការលូតលាស់ ប្រកបដោយចេរភាពរយៈពេលវែង។ សូមកុំគ្រាន់តែទិញពីពួកយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សូមធ្វើជាដៃគូរយៈពេលវែងរបស់យើង ដែលនៅពេល នោះយើង ប្រាកដជាមានភាពរីករាយនិងអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នា។ក្រុមហ៊ុន City Rice មានបំណងក្លាយខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អង្ករកម្ពុជាដែលមាន គុណ ភាពល្អបំផុត ទៅ ក្នុងទីផ្សារសាកលលោក។ យើងនឹងសម្រេចគោលដៅនេះតាមរយៈការផ្តល់ជូនទៅ អតិ ថិជន និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង ទាំងអស់នូវភាពស្មោះត្រង់ ភាពជឿជាក់ តម្លាភាព និងការលូតលាស់ ប្រកបដោយចេរភាពរយៈពេលវែង។ សូមកុំគ្រាន់តែទិញពីពួកយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សូមធ្វើជាដៃគូរយៈពេលវែងរបស់យើង ដែលនៅពេល នោះយើង ប្រាកដជាមានភាពរីករាយនិងអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នា។

មោទនភាពរបស់យើង

“អង្ករមានគុណភាពល្អបំផុត គឺជាមោទនភាព ក្តីប្រាថ្នា និងជាប្រពៃណីរបស់យើង” ក្រុមហ៊ុន City Rice ជាដៃគូដ៏គួជាទីទុកចិត្តបំផុត ក្នុងការផ្តល់ជូននូវអង្ករដែលមានគុណភាពល្អបំផុត និងតម្លៃដែលមាន ការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ យើងនឹងមិនធ្វើការវេចខ្ចប់អង្ករជូនលោកអ្នកនោះទេ ប្រសិនបើអង្ករនោះគ្មានគុណភាពល្អបំផុត​តាមដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ យើងឲ្យតម្លៃលើភាពជឿជាក់ ភាពស្មោះត្រង់ និងទំនាក់ទំនងល្អ។”អង្ករមានគុណភាពល្អបំផុត គឺជាមោទនភាព ក្តីប្រាថ្នា និងជាប្រពៃណីរបស់យើង” ក្រុមហ៊ុន City Rice ជាដៃគូដ៏គួជាទីទុកចិត្តបំផុត ក្នុងការផ្តល់ជូននូវអង្ករដែលមានគុណភាពល្អបំផុត និងតម្លៃដែលមាន ការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ យើងនឹងមិនធ្វើការវេចខ្ចប់អង្ករជូនលោកអ្នកនោះទេ ប្រសិនបើអង្ករនោះគ្មានគុណភាពល្អបំផុត​តាមដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ យើងឲ្យតម្លៃលើភាពជឿជាក់ ភាពស្មោះត្រង់ និងទំនាក់ទំនងល្អ។”អង្ករមានគុណភាពល្អបំផុត គឺជាមោទនភាព ក្តីប្រាថ្នា និងជាប្រពៃណីរបស់យើង” ក្រុមហ៊ុន City Rice ជាដៃគូដ៏គួជាទីទុកចិត្តបំផុត ក្នុងការផ្តល់ជូននូវអង្ករដែលមានគុណភាពល្អបំផុត និងតម្លៃដែលមាន ការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ យើងនឹងមិនធ្វើការវេចខ្ចប់អង្ករជូនលោកអ្នកនោះទេ ប្រសិនបើអង្ករនោះគ្មានគុណភាពល្អបំផុត​តាមដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ យើងឲ្យតម្លៃលើភាពជឿជាក់ ភាពស្មោះត្រង់ និងទំនាក់ទំនងល្អ។”អង្ករមានគុណភាពល្អបំផុត គឺជាមោទនភាព ក្តីប្រាថ្នា និងជាប្រពៃណីរបស់យើង” ក្រុមហ៊ុន City Rice ជាដៃគូដ៏គួជាទីទុកចិត្តបំផុត ក្នុងការផ្តល់ជូននូវអង្ករដែលមានគុណភាពល្អបំផុត និងតម្លៃដែលមាន ការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ យើងនឹងមិនធ្វើការវេចខ្ចប់អង្ករជូនលោកអ្នកនោះទេ ប្រសិនបើអង្ករនោះគ្មានគុណភាពល្អបំផុត​តាមដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ យើងឲ្យតម្លៃលើភាពជឿជាក់ ភាពស្មោះត្រង់ និងទំនាក់ទំនងល្អ។

ជ័យលាភីអង្ករល្អបំផុតរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨

ក្រុមហ៊ុន City Rice Group មានមោទនភាពចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ដែលបានជ្រើសវើសយកស្រូវ ដែលល្អបំផុត ដូច្នេះ​ហើយទើបយើងផលិតបានផលិតផលសម្រេចដ៏ល្អជាងគេសម្រាប់អតិថិជន របស់ យើង។ ក្រុមហ៊ុន City Rice Group បានទទួល ជ័យលាភីអង្ករក្រអូបល្អបំផុតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ និង ជ័យលាភីអង្ករផ្កា ម្លិះល្អបំផុតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុន ចូលរួម ដែលបានជ្រើសរើសចំនួនច្រើនជាង ២៥ ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផលិតផលសម្រេចរបស់ យើង ឆ្លងកាត់ការត្រូតពិនិត្យជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន បំផុតដោយបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាព ស្របតាម ប្រព័ន្ធ GMP និង​​ HACCP។ក្រុមហ៊ុន City Rice Group មានមោទនភាពចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ដែលបានជ្រើសវើសយកស្រូវ ដែលល្អបំផុត ដូច្នេះ​ហើយទើបយើងផលិតបានផលិតផលសម្រេចដ៏ល្អជាងគេសម្រាប់អតិថិជន របស់ យើង។ ក្រុមហ៊ុន City Rice Group បានទទួល ជ័យលាភីអង្ករក្រអូបល្អបំផុតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ និង ជ័យលាភីអង្ករផ្កា ម្លិះល្អបំផុតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុន ចូលរួម ដែលបានជ្រើសរើសចំនួនច្រើនជាង ២៥ ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផលិតផលសម្រេចរបស់ យើង ឆ្លងកាត់ការត្រូតពិនិត្យជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន បំផុតដោយបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាព ស្របតាម ប្រព័ន្ធ GMP និង​​ HACCP។ក្រុមហ៊ុន City Rice Group មានមោទនភាពចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ដែលបានជ្រើសវើសយកស្រូវ ដែលល្អបំផុត ដូច្នេះ​ហើយទើបយើងផលិតបានផលិតផលសម្រេចដ៏ល្អជាងគេសម្រាប់អតិថិជន របស់ យើង។ ក្រុមហ៊ុន City Rice Group បានទទួល ជ័យលាភីអង្ករក្រអូបល្អបំផុតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ និង ជ័យលាភីអង្ករផ្កា ម្លិះល្អបំផុតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុន ចូលរួម ដែលបានជ្រើសរើសចំនួនច្រើនជាង ២៥ ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផលិតផលសម្រេចរបស់ យើង ឆ្លងកាត់ការត្រូតពិនិត្យជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន បំផុតដោយបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាព ស្របតាម ប្រព័ន្ធ GMP និង​​ HACCP។ក្រុមហ៊ុន City Rice Group មានមោទនភាពចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ដែលបានជ្រើសវើសយកស្រូវ ដែលល្អបំផុត ដូច្នេះ​ហើយទើបយើងផលិតបានផលិតផលសម្រេចដ៏ល្អជាងគេសម្រាប់អតិថិជន របស់ យើង។ ក្រុមហ៊ុន City Rice Group បានទទួល ជ័យលាភីអង្ករក្រអូបល្អបំផុតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ និង ជ័យលាភីអង្ករផ្កា ម្លិះល្អបំផុតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០១៧ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុន ចូលរួម ដែលបានជ្រើសរើសចំនួនច្រើនជាង ២៥ ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផលិតផលសម្រេចរបស់ យើង ឆ្លងកាត់ការត្រូតពិនិត្យជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន បំផុតដោយបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាព ស្របតាម ប្រព័ន្ធ GMP និង​​ HACCP។