ឡាយ អានឌី

ឡាយ អានឌី

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម សម្រាប់នាំចេញនៅឆ្នាំ២០១២ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារមានឈ្មោះថា“ ម៉ាស៊ីនកិន ស្រូវ ឡាយ សែ ” ជាមួយនឹងចក្ខុវិ ស័យរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្តល់ជូ​នអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ទៅដល់អតិថិជនទូទាំងសកលលោក។

អតិថិជន គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ អតិថិជនទាំងអស់ របស់យើង ហើយ​យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអតិថិជន របស់យើងទាំង អស់ ជាមួយនឹងគុណភាព និងតម្លៃ។ ជួនកាលយើងជំរុញឲ្យពូកគេធ្វើការពិចារណាលើស ពីតម្រូវការ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកមធ្យោបាយលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ដើម្បីមានភាពរីក ចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណភាពអង្ករ គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន​៖

 1. គុណភាពវត្ថុធាតុដើម (ស្រូវ)៖ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង ២៨ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ យើងមិនដែលមានកំហុស ក្នុងការជ្រើសរើសស្រូវដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនោះទេ។
 2. ការរចនាបង្កើតរោងចក្រ៖ ការរចនាស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃការកែច្នៃឡើងវិញ ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការស្រិតអង្កររហូតដល់ប្រាំ លើក និងសម្រាំងជ្រើសវើសយកអង្កររហូតដល់បីលើកនៅពេលណាចាំបាច់។
 3. ក្តីប្រាថ្នា និងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 4. ធនធានមនុស្ស​៖ យើងមានក្រុមការងារពេញលេញដែលមានបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យនិងចំនេះដឹងលើផ្នែកស្រូវអង្ករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព ដែលពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើ ការងារ ជាមួយពួកយើងតាំងពីពេលចាប់ ផ្តើមបើកក្រុមហ៊ុនជាលើកដំ​​បូងមកម៉្លេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ។

ឡាយ អានឌី,

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម សម្រាប់នាំចេញនៅឆ្នាំ២០១២ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារមានឈ្មោះថា“ ម៉ាស៊ីនកិន ស្រូវ ឡាយ សែ ” ជាមួយនឹងចក្ខុវិ ស័យរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្តល់ជូ​នអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ទៅដល់អតិថិជនទូទាំងសកលលោក។

អតិថិជន គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ អតិថិជនទាំងអស់ របស់យើង ហើយ​យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអតិថិជន របស់យើងទាំង អស់ ជាមួយនឹងគុណភាព និងតម្លៃ។ ជួនកាលយើងជំរុញឲ្យពូកគេធ្វើការពិចារណាលើស ពីតម្រូវការ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកមធ្យោបាយលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ដើម្បីមានភាពរីក ចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណភាពអង្ករ គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន​៖

 1. គុណភាពវត្ថុធាតុដើម (ស្រូវ)៖ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង ២៨ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ យើងមិនដែលមានកំហុស ក្នុងការជ្រើសរើសស្រូវដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនោះទេ។
 2. ការរចនាបង្កើតរោងចក្រ៖ ការរចនាស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃការកែច្នៃឡើងវិញ ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការស្រិតអង្កររហូតដល់ប្រាំ លើក និងសម្រាំងជ្រើសវើសយកអង្កររហូតដល់បីលើកនៅពេលណាចាំបាច់។
 3. ក្តីប្រាថ្នា និងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 4. ធនធានមនុស្ស​៖ យើងមានក្រុមការងារពេញលេញដែលមានបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យនិងចំនេះដឹងលើផ្នែកស្រូវអង្ករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព ដែលពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើ ការងារ ជាមួយពួកយើងតាំងពីពេលចាប់ ផ្តើមបើកក្រុមហ៊ុនជាលើកដំ​​បូងមកម៉្លេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ។

ឡាយ អានឌី,

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម សម្រាប់នាំចេញនៅឆ្នាំ២០១២ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារមានឈ្មោះថា“ ម៉ាស៊ីនកិន ស្រូវ ឡាយ សែ ” ជាមួយនឹងចក្ខុវិ ស័យរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្តល់ជូ​នអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ទៅដល់អតិថិជនទូទាំងសកលលោក។

អតិថិជន គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ អតិថិជនទាំងអស់ របស់យើង ហើយ​យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអតិថិជន របស់យើងទាំង អស់ ជាមួយនឹងគុណភាព និងតម្លៃ។ ជួនកាលយើងជំរុញឲ្យពូកគេធ្វើការពិចារណាលើស ពីតម្រូវការ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកមធ្យោបាយលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ដើម្បីមានភាពរីក ចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណភាពអង្ករ គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន​៖

 1. គុណភាពវត្ថុធាតុដើម (ស្រូវ)៖ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង ២៨ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ យើងមិនដែលមានកំហុស ក្នុងការជ្រើសរើសស្រូវដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនោះទេ។
 2. ការរចនាបង្កើតរោងចក្រ៖ ការរចនាស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃការកែច្នៃឡើងវិញ ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការស្រិតអង្កររហូតដល់ប្រាំ លើក និងសម្រាំងជ្រើសវើសយកអង្កររហូតដល់បីលើកនៅពេលណាចាំបាច់។
 3. ក្តីប្រាថ្នា និងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 4. ធនធានមនុស្ស​៖ យើងមានក្រុមការងារពេញលេញដែលមានបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យនិងចំនេះដឹងលើផ្នែកស្រូវអង្ករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព ដែលពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើ ការងារ ជាមួយពួកយើងតាំងពីពេលចាប់ ផ្តើមបើកក្រុមហ៊ុនជាលើកដំ​​បូងមកម៉្លេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ។

ឡាយ អានឌី,

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ

 

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម សម្រាប់នាំចេញនៅឆ្នាំ២០១២ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារមានឈ្មោះថា“ ម៉ាស៊ីនកិន ស្រូវ ឡាយ សែ ” ជាមួយនឹងចក្ខុវិ ស័យរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្តល់ជូ​នអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ទៅដល់អតិថិជនទូទាំងសកលលោក។

អតិថិជន គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ អតិថិជនទាំងអស់ របស់យើង ហើយ​យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអតិថិជន របស់យើងទាំង អស់ ជាមួយនឹងគុណភាព និងតម្លៃ។ ជួនកាលយើងជំរុញឲ្យពូកគេធ្វើការពិចារណាលើស ពីតម្រូវការ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកមធ្យោបាយលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ដើម្បីមានភាពរីក ចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណភាពអង្ករ គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន​៖

 1. គុណភាពវត្ថុធាតុដើម (ស្រូវ)៖ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង ២៨ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ យើងមិនដែលមានកំហុស ក្នុងការជ្រើសរើសស្រូវដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនោះទេ។
 2. ការរចនាបង្កើតរោងចក្រ៖ ការរចនាស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃការកែច្នៃឡើងវិញ ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការស្រិតអង្កររហូតដល់ប្រាំ លើក និងសម្រាំងជ្រើសវើសយកអង្កររហូតដល់បីលើកនៅពេលណាចាំបាច់។
 3. ក្តីប្រាថ្នា និងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 4. ធនធានមនុស្ស​៖ យើងមានក្រុមការងារពេញលេញដែលមានបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យនិងចំនេះដឹងលើផ្នែកស្រូវអង្ករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព ដែលពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើ ការងារ ជាមួយពួកយើងតាំងពីពេលចាប់ ផ្តើមបើកក្រុមហ៊ុនជាលើកដំ​​បូងមកម៉្លេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ។

ឡាយ អានឌី,

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម សម្រាប់នាំចេញនៅឆ្នាំ២០១២ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារមានឈ្មោះថា“ ម៉ាស៊ីនកិន ស្រូវ ឡាយ សែ ” ជាមួយនឹងចក្ខុវិ ស័យរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្តល់ជូ​នអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ទៅដល់អតិថិជនទូទាំងសកលលោក។

អតិថិជន គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ អតិថិជនទាំងអស់ របស់យើង ហើយ​យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអតិថិជន របស់យើងទាំង អស់ ជាមួយនឹងគុណភាព និងតម្លៃ។ ជួនកាលយើងជំរុញឲ្យពូកគេធ្វើការពិចារណាលើស ពីតម្រូវការ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកមធ្យោបាយលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ដើម្បីមានភាពរីក ចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណភាពអង្ករ គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន​៖

 1. គុណភាពវត្ថុធាតុដើម (ស្រូវ)៖ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង ២៨ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ យើងមិនដែលមានកំហុស ក្នុងការជ្រើសរើសស្រូវដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនោះទេ។
 2. ការរចនាបង្កើតរោងចក្រ៖ ការរចនាស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃការកែច្នៃឡើងវិញ ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការស្រិតអង្កររហូតដល់ប្រាំ លើក និងសម្រាំងជ្រើសវើសយកអង្កររហូតដល់បីលើកនៅពេលណាចាំបាច់។
 3. ក្តីប្រាថ្នា និងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 4. ធនធានមនុស្ស​៖ យើងមានក្រុមការងារពេញលេញដែលមានបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យនិងចំនេះដឹងលើផ្នែកស្រូវអង្ករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព ដែលពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើ ការងារ ជាមួយពួកយើងតាំងពីពេលចាប់ ផ្តើមបើកក្រុមហ៊ុនជាលើកដំ​​បូងមកម៉្លេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ។

ឡាយ អានឌី,

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម សម្រាប់នាំចេញនៅឆ្នាំ២០១២ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារមានឈ្មោះថា“ ម៉ាស៊ីនកិន ស្រូវ ឡាយ សែ ” ជាមួយនឹងចក្ខុវិ ស័យរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្តល់ជូ​នអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ទៅដល់អតិថិជនទូទាំងសកលលោក។

អតិថិជន គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ អតិថិជនទាំងអស់ របស់យើង ហើយ​យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអតិថិជន របស់យើងទាំង អស់ ជាមួយនឹងគុណភាព និងតម្លៃ។ ជួនកាលយើងជំរុញឲ្យពូកគេធ្វើការពិចារណាលើស ពីតម្រូវការ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកមធ្យោបាយលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ដើម្បីមានភាពរីក ចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណភាពអង្ករ គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន​៖

 1. គុណភាពវត្ថុធាតុដើម (ស្រូវ)៖ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង ២៨ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ យើងមិនដែលមានកំហុស ក្នុងការជ្រើសរើសស្រូវដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនោះទេ។
 2. ការរចនាបង្កើតរោងចក្រ៖ ការរចនាស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃការកែច្នៃឡើងវិញ ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការស្រិតអង្កររហូតដល់ប្រាំ លើក និងសម្រាំងជ្រើសវើសយកអង្កររហូតដល់បីលើកនៅពេលណាចាំបាច់។
 3. ក្តីប្រាថ្នា និងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 4. ធនធានមនុស្ស​៖ យើងមានក្រុមការងារពេញលេញដែលមានបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យនិងចំនេះដឹងលើផ្នែកស្រូវអង្ករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព ដែលពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើ ការងារ ជាមួយពួកយើងតាំងពីពេលចាប់ ផ្តើមបើកក្រុមហ៊ុនជាលើកដំ​​បូងមកម៉្លេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ។

ឡាយ អានឌី,

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម សម្រាប់នាំចេញនៅឆ្នាំ២០១២ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារមានឈ្មោះថា“ ម៉ាស៊ីនកិន ស្រូវ ឡាយ សែ ” ជាមួយនឹងចក្ខុវិ ស័យរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្តល់ជូ​នអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ទៅដល់អតិថិជនទូទាំងសកលលោក។

អតិថិជន គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ អតិថិជនទាំងអស់ របស់យើង ហើយ​យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអតិថិជន របស់យើងទាំង អស់ ជាមួយនឹងគុណភាព និងតម្លៃ។ ជួនកាលយើងជំរុញឲ្យពូកគេធ្វើការពិចារណាលើស ពីតម្រូវការ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកមធ្យោបាយលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ដើម្បីមានភាពរីក ចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណភាពអង្ករ គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន​៖

 1. គុណភាពវត្ថុធាតុដើម (ស្រូវ)៖ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង ២៨ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ យើងមិនដែលមានកំហុស ក្នុងការជ្រើសរើសស្រូវដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនោះទេ។
 2. ការរចនាបង្កើតរោងចក្រ៖ ការរចនាស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃការកែច្នៃឡើងវិញ ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការស្រិតអង្កររហូតដល់ប្រាំ លើក និងសម្រាំងជ្រើសវើសយកអង្កររហូតដល់បីលើកនៅពេលណាចាំបាច់។
 3. ក្តីប្រាថ្នា និងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 4. ធនធានមនុស្ស​៖ យើងមានក្រុមការងារពេញលេញដែលមានបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យនិងចំនេះដឹងលើផ្នែកស្រូវអង្ករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព ដែលពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើ ការងារ ជាមួយពួកយើងតាំងពីពេលចាប់ ផ្តើមបើកក្រុមហ៊ុនជាលើកដំ​​បូងមកម៉្លេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ។

ឡាយ អានឌី,

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ

ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម សម្រាប់នាំចេញនៅឆ្នាំ២០១២ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារមានឈ្មោះថា“ ម៉ាស៊ីនកិន ស្រូវ ឡាយ សែ ” ជាមួយនឹងចក្ខុវិ ស័យរបស់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្តល់ជូ​នអង្ករដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ទៅដល់អតិថិជនទូទាំងសកលលោក។

អតិថិជន គឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ អតិថិជនទាំងអស់ របស់យើង ហើយ​យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអតិថិជន របស់យើងទាំង អស់ ជាមួយនឹងគុណភាព និងតម្លៃ។ ជួនកាលយើងជំរុញឲ្យពូកគេធ្វើការពិចារណាលើស ពីតម្រូវការ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកមធ្យោបាយលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃចំណាយ ដើម្បីមានភាពរីក ចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណភាពអង្ករ គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួន​៖

 1. គុណភាពវត្ថុធាតុដើម (ស្រូវ)៖ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង ២៨ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ យើងមិនដែលមានកំហុស ក្នុងការជ្រើសរើសស្រូវដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនោះទេ។
 2. ការរចនាបង្កើតរោងចក្រ៖ ការរចនាស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃការកែច្នៃឡើងវិញ ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការស្រិតអង្កររហូតដល់ប្រាំ លើក និងសម្រាំងជ្រើសវើសយកអង្កររហូតដល់បីលើកនៅពេលណាចាំបាច់។
 3. ក្តីប្រាថ្នា និងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 4. ធនធានមនុស្ស​៖ យើងមានក្រុមការងារពេញលេញដែលមានបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យនិងចំនេះដឹងលើផ្នែកស្រូវអង្ករ បុគ្គលិកបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងគុណភាព ដែលពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើ ការងារ ជាមួយពួកយើងតាំងពីពេលចាប់ ផ្តើមបើកក្រុមហ៊ុនជាលើកដំ​​បូងមកម៉្លេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អានដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ។

ឡាយ អានឌី,

ប្រធានក្រុមហ៊ុន City Rice Group និងជានាយកប្រតិបត្តិ