ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល
អាសយដ្ឋាន: Phnom Penh Office: Borey Piphop Thmei Sen Sok No. 25, N-W04 Street, Khan Sen Sok, Phnom Penh Thmei District, Phnom Penh City. 12101 Factory: Group1, No 6, Thmorkol Village, Ta Poung Commune, Thmorkol District, Battambang Province, Kingdom of Cambodia.
លេខទូរសព្
(+855) 89 333 168
(+855) 12 801 133
អ៊ីមែល
info@cityrice.com
We Chat
lay-andy1688
WhatsApp
lay-andy1688
Viber
(+855) 89 333 168