ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល
អាសយដ្ឋាន: Group1, No 6, Thmorkol Village, Ta Poung Commune, Thmorkol District, Battambang Province, Kingdom of Cambodia.
លេខទូរសព្
(+855) 89 333 168
(+855) 86 991 388
អ៊ីមែល
info@cityrice.com
We Chat
lay-andy1688
WhatsApp
lay-andy1688
Viber
(+855) 89 333 168