បទពិសោធន៍ពីវិស័យកសិកម្មពិតប្រាកដ

អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់អង្ករជាតិល្អបំផុតឆ្នាំ 2014 - 2016 និងពានរង្វាន់អង្ករល្អឆ្នើមថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2017

យើងមានជំនាញក្នុងគុណភាពអង្ករល្អបំផុត

អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់អង្ករជាតិល្អបំផុតឆ្នាំ 2014 - 2016 និងពានរង្វាន់អង្ករល្អឆ្នើមថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2017

អំពីក្រុមហ៊ុន City Rice

យើងមានជំនាញក្នុងគុណភាពអង្ករល្អបំផុត

City Rice​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង​ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានទទួលការកិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០​ ដែលធ្វើអោយយើងក្លាយជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានជំហរយូរជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ក្រុមហ៊ុន City Rice បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដំបូងទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជា ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ រុស្សី សាធារណៈរដ្ឋឆេក នូវែលសេឡង់ ម៉ាលេស៊ី ចិន និង​ ថៃ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងកសិករជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាននូវបរិមាណអង្ករជាច្រើនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោក។ យើងមានការត្រួតពិតនិត្យពេញលេញទៅផលិតផលរបស់យើងតាំងពីស្រូវសើមរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ដែលមានការកិ នកំរិតល្អបំផុត។ យើងធានាចំពោះគុណភាពផលិតផលរបស់យើង និងធានានូវសំណង ប្រសិនបើមិនសមស្របតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។City Rice​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង​ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានទទួលការកិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០​ ដែលធ្វើអោយយើងក្លាយជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានជំហរយូរជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ក្រុមហ៊ុន City Rice បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដំបូងទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជា ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ រុស្សី សាធារណៈរដ្ឋឆេក នូវែលសេឡង់ ម៉ាលេស៊ី ចិន និង​ ថៃ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងកសិករជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាននូវបរិមាណអង្ករជាច្រើនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោក។ យើងមានការត្រួតពិតនិត្យពេញលេញទៅផលិតផលរបស់យើងតាំងពីស្រូវសើមរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ដែលមានការកិ នកំរិតល្អបំផុត។ យើងធានាចំពោះគុណភាពផលិតផលរបស់យើង និងធានានូវសំណង ប្រសិនបើមិនសមស្របតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។City Rice​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង​ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានទទួលការកិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០​ ដែលធ្វើអោយយើងក្លាយជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានជំហរយូរជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ក្រុមហ៊ុន City Rice បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដំបូងទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជា ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ រុស្សី សាធារណៈរដ្ឋឆេក នូវែលសេឡង់ ម៉ាលេស៊ី ចិន និង​ ថៃ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងកសិករជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាននូវបរិមាណអង្ករជាច្រើនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោក។ យើងមានការត្រួតពិតនិត្យពេញលេញទៅផលិតផលរបស់យើងតាំងពីស្រូវសើមរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ដែលមានការកិ នកំរិតល្អបំផុត។ យើងធានាចំពោះគុណភាពផលិតផលរបស់យើង និងធានានូវសំណង ប្រសិនបើមិនសមស្របតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។City Rice​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង​ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានទទួលការកិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០​ ដែលធ្វើអោយយើងក្លាយជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានជំហរយូរជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ក្រុមហ៊ុន City Rice បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដំបូងទៅឲ្យទីផ្សារក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្នយើងបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជា ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ រុស្សី សាធារណៈរដ្ឋឆេក នូវែលសេឡង់ ម៉ាលេស៊ី ចិន និង​ ថៃ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងកសិករជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បាននូវបរិមាណអង្ករជាច្រើនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោក។ យើងមានការត្រួតពិតនិត្យពេញលេញទៅផលិតផលរបស់យើងតាំងពីស្រូវសើមរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ដែលមានការកិ នកំរិតល្អបំផុត។ យើងធានាចំពោះគុណភាពផលិតផលរបស់យើង និងធានានូវសំណង ប្រសិនបើមិនសមស្របតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។